Skip to content

ป้ายกำกับ: สินเชื่อ

ประเภทของสินเชื่อธุรกิจ ที่ควรรู้

  ทุกวันนี้ทุกคนต่างมีภาระ หน้าที่การทำงานกันมากขึ้น ซึ่งการทำงานของแต่ละคนก็แตกต่างกันไป บ้างก็ทำงานรับราชการ บ้างก็ทำงานเอกชน บริษัท ร้านค้า พนักงานทั่วไป ลูกจ้างรายวัน บ้างก็เป็นเจ้านายตัวเอง ค้าขาย หรือประกอบอาชีพอิสระ อื่นๆอีกมากมาย ตามที่ตนเองได้เรียนมา หรือตามที่ตนเองถนัดหรือทำตามความชอบส่วนตัว ซึ่งไม่ว่าจะเป็นงานแบบไหน ก็ต่างมีเป้าหมายคล้ายๆกันคือ ต้องการมีเงินเดือนที่เยอะ และมีสวัสดิการที่คุ้มครองจากการทำงาน หรือความมั่นคงหากได้ทำงานแล้วนั่นเอง   แต่หากลองมองให้ลึกเข้าไป การทำงานแต่ละอาชีพนั้นก็อาจจะมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน เนื่องจากมีความสะดวกสบายเข้ามาตอบสนองต่อความต้องการของเรามากยิ่งขึ้น ทุกคนจึงหันมาเป็นหนี้กันเพิ่มมากขึ้น ซึ่งหนี้สินนี้ก็เกิดจาการกู้ยืมเงิน หรือที่เรียกกันว่า…

ทำความรู้จักกับ Factoring (แฟคตอริ่ง)

Factoring (แฟคเตอริ่ง) เป็นหนึ่งในรูปแบบสินเชื่อธุรกิจ ในลักษณะของการซื้อลูกหนี้ทางการค้าจากผู้ขอสินเชื่อ เพื่อใช้แทนหลักทรัพย์ในการค้ำประกัน หรืออาจเป็นในลักษณะของการโอนสิทธิการรับเงินจากลูกหนี้ทางการค้าให้กับบริษัทที่รับซื้อลูกหนี้ทางการค้า เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทให้เป็นไปได้อย่างราบรื่นและมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องรอให้ลูกหนี้ชำระเงิน สินเชื่อธุรกิจแบบ Factoring ในปัจจุบันได้รับความนิยมในกลุ่มธุรกิจทั้งขนาดเล็ก / ขนาดกลาง ไปจนถึงกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ เป็นอย่างมาก เนื่องจาก Factoring นั้นช่วยลดปัญหาด้านการเงินของธุรกิจให้สามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างต่อเนื่องโดยปราศจากภาวะการขาดสภาพคล่องอันเนื่องมาจากต้องรอเรียกเก็บเงิน โดยปกติแล้วการรับซื้อลูกหนี้ทางการค้า จะมีเครดิตให้ผู้ที่ขายใบเรียกเก็บเงิน (Invoice) ประมาณ 60-120 วัน ซึ่งขึ้นอยู่กับบริษัทหรือธนาคารที่รับซื้อ และในระหว่างนี้ผู้ขายใบเรียกเก็บเงินหรือผู้ขอสินเชื่อธุรกิจ