วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือ วัดพระแก้ว เป็นพระอารามที่อยู่ในบริเวณพระบรมมหาราชวัง สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 1 ในปี พ.ศ.2326 เพื่อความสะดวกในการบำเพ็ญพระราชกุศตามราชประเพณี และเป็นที่บรรจุพระอัฐิธาตุของพระเจ้าแผ่นดินและเจ้านายในราชสกุล สิ่งที่น่าสนใจภายในวัดมีอยู่มากมาย อาทิเช่น…
View Post