Skip to content

ป้ายกำกับ: การทำบัญชี

เริ่มต้นทำธุรกิจควรจ้างบริษัททำบัญชีดีหรือไม่ ?

การทำระบบบัญชีในปัจจุบันได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เริ่มตั้งแต่ส่งเสริมการทำระบบบัญชีอย่างง่ายภายในครัวเรือนไปจนถึงการทำระบบบัญชีที่มีความซับซ้อนในธุรกิจใหญ่ๆ   ระบบบัญชีจะทำให้เจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบการทราบถึงแหล่งรายรับ รายจ่าย ที่ชัดเจนภายในกิจการของตน ทราบถึงฐานะของกิจการในขณะนั้นว่ามีกำไรหรือขาดทุน ควรจะมีการเพิ่มหรือลดต้นทุน ค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง เป็นต้น สำหรับผู้ประกอบการบางรายที่เป็นผู้ประกอบการใหม่ อาจจะประสบกับปัญหาทำระบบบัญชีไม่เป็นหรือไม่มีประสบการณ์เพียงพอทางด้านนี้ จึงเกิดเป็นประเด็นที่น่าคิดว่าควรจะจ้างบริษัทภายนอกมาทำบัญชีให้ดีหรือไม่ ? อะไรจะเข้ามาเป็นตัวชี้วัดว่ากิจการของเราควรจะจ้างบริษัททำบัญชี เข้ามาช่วยบริหารจัดการ เพื่อสามารถให้ผู้ประกอบการหรือเจ้าของกิจการนำไปเป็นแนวทางประกอบการพิจารณาดังนี้ ประเด็นแรก : ควรพิจารณาก่อนว่ากิจการของเราจัดตั้งขึ้นแบบใด เจ้าของคนเดียว หรือ แบบมีการร่วมหุ้น เพราะถ้าหากกิจการเป็นแบบเจ้าของคนเดียว ขนาดธุรกิจไม่ใหญ่มากเงินหมุนเวียนในระบบไม่เกินสองแสนบาท เป็นธุรกิจแบบซื้อมา ขายไป…