เพลงชาติไทย CreationCz.com

ประวัติเพลงชาติไทย

เพลงชาติไทย เป็นประพันธ์ที่มีบททำนองโดย พระเจนดุริยางค์ ในช่วงหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช เมื่อปี พ.ศ. 2475 โดยคำร้องเพลงชาติไทยฉบับแรกสุดประพันธ์บทคำร้องขึ้นโดยขุนวิจิตรมาตรา ที่ได้แต่งขึ้นภายหลัง ในช่วงปีเดียวกัน แต่แล้วต่อมาได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อร้องอีกหลายครั้งและได้เปลี่ยนมาใช้เนื้อร้องฉบับปัจจุบันเมื่อ พ.ศ. 2482

ครั้งหนึ่งเพลงสรรเสริญพระบารีมีเคยถูกนำมาใช้เป็นเพลงชาติไทย

ก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง หรือในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ได้มีการใช้ เพลงสรรเสริญพระบารมี (แทนเพลงชาติไทยเหมือนเช่นปัจจุบัน) ซึ่งเป็นเพลงที่ใช้ถวายความเคารพพระมหากษัตริย์ต่างชาติที่เสด็จเยี่ยมประเทศสยามตามธรรมเนียมสากลทั่วไป ถึงแม้ว่าเพลงดังกล่าวนั้น จะไม่ใช่เพลงชาติของประเทศสยาม ณ ขณะนั้นอย่างเป็นทางการ แต่ถึงอย่างไรก็ตามก็ได้มีการอนุโลมว่าเป็น “เพลงชาติไทย” โดยพฤตินัยตามหลักดังกล่าว

ภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปี พ.ศ. 2475

เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ใน พ.ศ. 2475 คณะราษฎรได้ประกาศใช้เพลงชาติมหาชัย ซึ่งประพันธ์เนื้อร้องโดย เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา) เป็นเพลงชาติอยู่ 7 วัน (ใช้ชั่วคราว ระหว่างรอพระเจนดุริยางค์แต่งเพลงชาติไทยใหม่) แต่ไม่ได้รับความนิยมจากประชาชน ต่อมาจึงได้เปลี่ยนมาเป็นเพลงชาติไทยฉบับที่แต่งทำนองโดย พระเจนดุริยางค์ (ปิติ วาทยะกร) เป็นเพลงชาติอย่างเป็นทางการแทนเพลงสรรเสริญพระบารมี

หลวงนิเทศกลกิจ (กลาง โรจนเสนา) ได้ขอให้พระเจนดุริยางค์ช่วยเหลือ

พระเจนดุริยางค์

ที่มาของทำนอง เพลงชาติไทย ฉบับปัจจุบันนั้น จากบันทึกความทรงจำของพระเจนดุริยางค์ ได้เล่าไว้ว่า ราวปลายปี พ.ศ. 2474 เพื่อนนายทหารเรือชั้นผู้ใหญ่คนหนึ่งของท่าน คือ หลวงนิเทศกลกิจ (กลาง โรจนเสนา) ได้ขอให้ท่านแต่งเพลงสำหรับชาติขึ้นเพลงหนึ่ง ในลักษณะของเพลงลามาร์แซแยส ซึ่งพระเจนดุริยางค์ได้บอกปฏิเสธเพราะถือว่าเพลงสรรเสริญพระบารมีเป็นเพลงชาติอยู่แล้ว ทั้งการจะให้แต่งเพลงนี้ก็ยังไม่ใช่คำสั่งของทางราชการด้วย แม้ภายหลังหลวงนิเทศกลกิจจะมาติดต่อให้แต่งเพลงนี้อีกหลายครั้งก็ตาม พระเจนดุริยางค์ก็หาทางบ่ายเบี่ยงมาตลอด เพราะท่านสงสัยว่าการขอร้องให้แต่งเพลงนี้เกี่ยวข้องกับการเมือง ประกอบกับในเวลานั้นก็มีข่าวลือเรื่องการปฏิวัติอย่างหนาหูด้วย

พ.ศ. 2475 พระเจนดุริยางค์เริ่มประพันธ์เพลงชาติไทย

หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ผ่านไปได้ประมาณ 5 วันแล้ว หลวงนิเทศกลกิจ ซึ่ง พระเจนดุริยางค์ รู้ภายหลังว่าเป็น 1 ในสมาชิกคณะราษฎรด้วย ได้กลับมาขอร้องให้ท่านช่วยแต่งเพลงชาติอีกครั้ง โดยอ้างว่าเป็นความต้องการของคณะผู้ก่อการ ท่านเห็นว่าคราวนี้หมดทางที่จะบ่ายเบี่ยง เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองในเวลานั้นอยู่ในระยะหัวเลี้ยวหัวต่อ จึงขอเวลาในการแต่งเพลงนี้ 7 วัน และแต่งสำเร็จในวันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2475 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่ตนได้กำหนดนัดหมายวันแต่งเพลงชาติไว้ ขณะที่นั่งบนรถรางสายบางขุนพรหม-ท่าเตียน เพื่อไปปฏิบัติราชการที่สวนมิสกวัน จากนั้นจึงได้เรียบเรียงเสียงประสานสำหรับให้วงดุริยางค์ทหารเรือบรรเลง โดยได้เลือกใช้ทำนองคล้ายคลึงกับเพลงมาซูแร็กดอมบรอฟสกีแยกอและมอบโน้ตเพลงนี้ให้หลวงนิเทศกลกิจนำไปบรรเลง ในการบรรเลงตนตรีประจำสัปดาห์ที่พระที่นั่งอนันตสมาคมในวันพฤหัสบดีถัดมา พร้อมทั้งกำชับว่าให้ปิดบังชื่อผู้แต่งเพลงเอาไว้ด้วย

หนังสือพิมพ์ศรีกรุงเผยแพร่ขข่าวเพลงชาติไทยฉบับใหม่

อย่างไรก็ตาม หนังสือพิมพ์ศรีกรุงก็ได้ลงข่าวเรื่องการประพันธ์ เพลงชาติไทย ฉบับใหม่โดยเปิดเผยว่า พระเจนดุริยางค์เป็นผู้แต่งทำนองเพลงนี้ ทำให้พระเจนดุริยางค์ถูกเจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์ เสนาบดีกระทรวงวัง ตำหนิอย่างรุนแรงในเรื่องนี้ แม้ภายหลังพระยามโนปกรณ์นิติธาดา นายกรัฐมนตรี จะได้ชี้แจงว่าท่านและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้คิดการแต่งเพลงนี้ และเพลงนี้ก็ยังไม่ได้รับรองว่าเป็นเพลงชาติเนื่องจากยังอยู่ในระหว่างการทดลองก็ตาม แต่พระเจนดุริยางค์ก็ได้รับคำสั่งปลดจากทางราชการให้รับเบี้ยบำนาญ ฐานรับราชการครบ 30 ปี และหักเงินเดือนครึ่งหนึ่งเป็นบำนาญ อีกครึ่งที่เหลือเป็นเงินเดือน โดยให้รับราชการต่อไปในอัตราเงินเดือนใหม่นี้ ในเดือนตุลาคมปีเดียวกันนั้นเอง

และในที่สุดประเทศไทยของเราก็ได้เริ่มใช้เพลงชาติไทย ฉบับดังกล่าวตั้งแต่อดีตเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ถึงแม้ว่าจะมีแนวคิดในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาและทำนองเพลงชาติไทยก็ตาม แต่ก็ไม่เป็นผลและยังคงใช้ฉบับ พ.ศ. 2482 เช่นเดิม

เนื้อเพลงชาติไทยฉบับปัจจุบัน

flag-thai-anthem-lyrics

บทคำร้อง: หลวงสารานุประพันธ์ | ทำนอง: พระเจนดุริยางค์

ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย
เป็นประชารัฐ …ไผทของไทยทุกส่วน
อยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวล
ด้วยไทยล้วนหมาย…. รักสามัคคี
ไทยนี้รักสงบ… แต่ถึงรบไม่ขลาด
เอกราชจะไม่ให้ใครข่มขี่
สละเลือดทุกหยาดเป็นชาติพลี
เถลิงประเทศชาติไทยทวี มีชัย ชโย

รายชื่อของผู้ที่เกี่ยวข้องกับเพลงชาติไทย

ข้อมูลรายชื่อด้านล่างนี้ เป็นรายชื่อของผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับการประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองเพลงชาติไทย ทุกฉบับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2475 จนถึง พ.ศ. 2482 ซึ่งแต่ละท่านนั้นมีบทบาทที่สำคัญในการประพันธ์เพลงชาติไทยเป็นอย่างมาก

 • เจ้าเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา)
 • หลวงนิเทศกลกิจ (กลาง โรจนเสนา)
 • เจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์
 • พระยามโนปกรณ์นิติธาดา
 • ขุนวิจิตรมาตรา (สง่า กาญจนาคพันธ์)
 • พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรรณไวทยากร กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์
 • พระเรี่ยมวิรัชพากย์
 • พระเจนดุริยางค์
 • หลวงชำนาญนิติเกษตร
 • หลวงสารานุประพันธ์
 • จางวางทั่ว พาทยโกศล
 • นายมนตรี ตราโมท
 • นายฉันท์ ขำวิไล
 • พระยาพหลพลพยุหเสนา
 • เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี
 • แก้ว อัจฉริยะกุล
 • ชิต บุรทัต

แนวคิดในการเปลี่ยนเพลงชาติไทย เมื่อปี พ.ศ. 2548

ในช่วงปี พ.ศ. 2548 กระทรวงวัฒนธรรมเปิดได้มีแนวคิดในการปรับปรุงเนื้อหาของเพลงชาติไทยขึ้นใหม่ ซึ่งทางกระทรวงกลาโหมนั้นได้มีการมอบหมายให้ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้เรียบเรียง และจัดทำใหม่ เพื่อให้เนื้อหาของเพลงชาติมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น สำหรับใช้ในโอกาสต่างๆ ตามความเหมาะสม ซึ่งเป็นแนวคิดของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ซึ่งได้ดำเรองตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น และต้องการส่งเสริมความเป็นชาตินิยมในหมู่คนไทย โดยมีการจัดทำออกมาถึง 6 รูปแบบ

ทั้งนี้ สื่อมวลชนให้คำนิยามสำหรับเรียกชื่อเพลงชาติแบบต่างๆ ที่ได้มีการเรียงเรียงใหม่ไว้ดังนี้

 1. เพลงชาติไทยแบบเป็นทางการ เสียงร้องหนักแน่นฮึกเหิม เหมาะสำหรับเปิดในสถานที่ราชการ ในงานราชการ งานทหาร หรือกิจกรรมที่ผู้จัดต้องการปลุกเร้าพลังรักชาติ
 2. เพลงชาติไทยแบบไม่เป็นทางการ เสียงร้องนุ่มนวลขึ้นกว่าฉบับแรก เหมาะสำหรับเปิดในงานทางการของภาคเอกชน งานมหรสพ หรืองานกึ่งทางการกึ่งลำลอง
 3. เพลงชาติไทยแบบแกรมมี่ซาวด์ เอาใจวัยรุ่น ขับร้องโดยนักร้องรุ่นเก่า ช่วงท้ายสร้างคีย์และเมโลดี้ใหม่
 4. เพลงชาติไทยแบบแกรมมี่ซาวด์ เอาใจวัยรุ่น ขับร้องโดยนักร้องรุ่นใหม่ ช่วงท้ายสร้างคีย์และเมโลดี้ใหม่
 5. แบบเอาใจเด็กเล็ก ใช้คณะเยาวชนร้องประสานเสียง เหมาะสำหรับเปิดในโรงเรียนอนุบาลและประถม
 6. แบบเอาใจผู้สูงอายุ ใช้เครื่องดนตรีไทยบรรเลง

แต่ด้วยกระแสเสียงคัดค้านจากสังคมเป็นจำนวนมาก ทำให้เพลงชาติไทยที่มีการเรียบเรียงใหม่ทั้ง 6 แบบไม่มีการนำมาใช้อย่างเป็นทางการในที่สุด หากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น เพลงชาติที่เป็นทางราชการของไทยในปัจจุบัน เป็นฉบับซึ่งจัดทำและเผยแพร่โดย คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับเพลงสำคัญของแผ่นดิน ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2546 และได้เริ่มใช้มา นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2547 โดยมีการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง และสถานีโทรทัศน์ต่างๆ ในประเทศ

คำค้นหาที่เกี่ยวข้องกับเพลงชาติไทย

ข้อความที่มักถูกค้นหาเกี่ยวกับเพลงชาติไทยอยู่บ่อยครั้ง แต่ไม่พบเนื่องจากมีการสะกดข้อความที่ผิดหรือลืมเปลี่ยนภาษาทำให้ไม่ปรากฎข้อมูลเกี่ยวกับเพลงชาติไทย 5 คำหลักได้แก่

 1. gr]’=k9bwmp
  หมายถึง..เพลงชาติไทย
 2. xit;y9bgr]’=k9bwmp
  หมายถึง..ประวัติเพลงชาติไทย
 3. gonhvgr]’=k9bwmp
  หมายถึง..เนื้อเพลงชาติไทย

ดังนั้นเราจึงได้มีการรวบรวมสถิติคำค้นหาที่เกี่ยวข้องกับเพลงชาติไทยทีมักถูกสะกดผิดกันบ่อยครั้งเอาไว้ในบทความนี้ เพื่อว่าหากมีผู้ที่ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและความเป็นมาของเพลงชาติไทย จะสามารถค้นหาและได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากทบทความเพลงชาติไทยของเว็บเรานี้ต่อไป

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเพลงชาติไทย
You May Also Like

ประวัติเทศกาลลอยกระทง พร้อมเพลงรำวงวันลอยกระทง [มีเนื้อเพลง]

รำวงวันลอยกร…

เพลงชาติไทยภาษาอังกฤษ

เพลงชาติไทย …

เนื้อเพลง ฝืน – Greasy Cafe (ฟังเพลง)

ชื่อเพลง: ฝื…