กลไกการเต้นของหัวใจ CreationCz.com

หัวใจ  มีหน้าที่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกาย  โดยการรับเลือดดำเข้าห้องบนขวาแล้วส่งไปยังห้องล่างซ้าย  จากนั้นห้องล่างซ้ายส่งเลือดดำที่มีคาร์บอนไดออกไซ์จำนวนมากไปฝอกให้เป็นเลือดแดงที่ปอด  แล้วปอดส่งกลับมาที่หัวใจห้องบนซ้ายผ่านเส้นเลือดเอออร์ตา  จากนั้นหัวใจห้องบนซ้ายก็ส่งเลือดแดงไปยังห้องล่างซ้าย  เพื่อนำไปล่อเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกาย  ในแต่ละครั้งที่หัวใจส่งเลือดไปยังแต่ละห้องจะอาศัยการบีบตัวของหัวใจหรือการบีบตัวของกล้ามเนื้อที่สัมพันธ์กับการทำงานของลิ้นหัวใจ โดยลิ้นหัวใจจะมีกลุ่มเนื้อเยื้อพิเศษที่คอยสร้างคลื่นไฟฟ้าควบคุมการเต้นหัวใจ  ซึ่งคลื่นไฟฟ้านี้อยู่ที่หัวใจห้องบนขวา กลุ่มคลื่นไฟฟ้าเหล่านี้เรียกว่า “ตัวคุมจังหวะของหัวใจ”  (Pacemaker) หรือเอสเอโหนด (SA node: Sinoatrial)

hearth-article

ตัวคุมจังหวะของหัวใจ ก็จะส่งคลื่นไฟฟ้าไปยังหัวใจห้องบนขวาและหัวใจห้องบนซ้ายผ่านเนื้อเยื้อพิเศษเล็กๆ เรียกว่า เอวีโหนด (AV node: Atrioventricular node) โดยที่ตัวเอวีดหนดเป็นตัวชะลอให้ส่งคลื่นไฟฟ้าช้าลงเพื่อให้เลือดไหลเข้ามาให้เต็มก่อน จากนั้นก็ส่งไปยังห้องล่างขวาและห้องล่างซ้ายผ่านทางกล้ามเนื้อเยื้อพิเศาที่มีชื่อว่า บันเดิลออฟฮีส (Bundle of His) พร้อมๆกันเช่นกัน

healthheart

ชีพจร คือ การเต้นของหัวใจโดยหนึ่งครั้ง นับเป็นชีพจรคือหนึ่ง ซึ่งการนับชีพจรสามารถวัดได้จากการคลำเส้นเลือดเส้นที่เต้นแรงหรือเต้นตึบๆ จากบริเวณข้อพับ ตรงคอ ข้อมือ เป็นต้น

ชีพจรปกติ  คือ ชีพจรที่วัดแล้วอยู่ในช่วง 60-80 ครั้งต่อนาที โดยประมาณ  ซึ่งเราอาจจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “อัตราการเต้นของหัวใจ”  โดยที่ชีพจรนั้นอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามเพศ วัย อารมณ์  สภาพร่างกาย  ความเครียด  มีความสุข  ถ้าหาก อารมณ์ร้อนๆ ออกกำลังกายมา เครียด หงุดหงิด จะทำให้ชีพจรเต้นเร็ว  แต่ถ้าเราอารมณ์ดี  นอน  มีความสุข สงบนิ่ง ชีพจรเราก็จะเต้นช้า  ขณะนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะทางกายภาพ

ชีพจรผิดปกติ  แบ่งออกเป็น 3 แบบ

  1. ชีพจรเต้นเร็วผิดปกติ  คือการที่เราวัดชีพจรได้มากกว่า 100 ครั้งต่อนาที
  2. ชีพจรเต้นช้าผิดปกติ  คือการที่เราวัดชีพจรได้น้อยว่า 60 ครั้งต่อนาที
  3. ชีพจรเต้นไม่สม่ำเสมอ หรือโรคหัวใจเสียจังหวะ  คือชีพจรเต้นไม่คงที่  บางครั้งก็ชีพจรก็ต่ำ  บางครั้งชีพจรก็สูง  ไม่สม่ำเสมอ  มีผลข้างเคียงอาจทำให้ใจสั่น  หน้ามือ  เวียนศรีษะ
You May Also Like

โรคกล้ามเนื้อหัวใจเสื่อม

โรคกล้ามเนื้…

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการรักษารากฟัน

เมื่อใดที่เร…

โรคคาวาซากิ (Kawasaki Disease) ภัยอันตรายสำหรับเด็ก

โรคคาวาซากิ …