Skip to content

หมวดหมู่: ธุรกิจและการตลาด

วิธีการเลือกโรงงานผลิตอาหารเสริม

การเลือกโรงงานผลิตอาหารเสริมถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากๆ สำหรับผู้ที่ต้องการผลิตอาหารเสริม     แบรนด์ตัวเองเพื่อออกจำหน่ายสู่ตลาด โดยโรงงานผลิตอาหารเสริมที่เราเลือกนั่นจะต้องมีความน่าเชื่อถือในหลายๆด้าน แล้วเราจะทราบได้อย่างไรกันว่าโรงงานผลิตอาหารเสริมที่มีอยู่ทั่วไปนั่นน่าเชื่อถือพอที่เราจะติดต่อเพื่อทำการผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่เราต้องการ วันนี้เราจะพูดคุยกันถึงการเลือกโรงงานผลิตอาหารเสริมอย่างไรให้น่าเชื่อถือกัน โรงงานผลิตอาหารเสริมในปัจจุบันนั่นมีมากมายหลายโรงงาน เนื่องจากความต้องการของตลาดประเภทนี้เพิ่มมากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น  ใครๆก็อย่างมีแบรนด์อาหารเสริมเป็นของตัวเองหรือแม้กระทั้งความต้องการการบริโภคอาหารเสริมที่เพิ่มขึ้น ทำให้มีโรงงานผลิตอาหารเสริมเพิ่มจำนวนขึ้นตามไปด้วย แล้วด้วยเหตุผลนี้เองการเลือกโรงงานอาหารเสริมจึงเป็นสิ่งสำคัญประการหนึ่ง โรงงานผลิตอาหารเสริมที่น่าเชื่อถือ อย่างแรกเลยที่เราควรจะดูคือการมีอยู่จริงของโรงงานผลิตอาหารเสริมดังกล่าว มีชื่อบริษัท ที่อยู่ที่สามารถสืบค้นได้ มีช่องทางการติดต่อที่ชัดเจนและยังสามารถติดต่อได้อยู่ ซึ่งอาจจะรวมถึงชื่อเสียงของโรงงานนั้นเข้าไปด้วย ต่อไปประการที่สองที่โรงงานผลิตอาหารเสริมควรมีคือ มาตรฐานของโรงงาน…

แนวคิดทฤษฎีของ Philip Kotler เพื่อวัดระดับความพึงพอใจลูกค้า

ทฤษฎีทางการตลาด Philip  Kotler ถือเป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งที่สามารถจูงใจลูกค้าให้หันมาใช้บริการสินค้าให้ได้มากที่สุด แต่ก็ขึ้นอยู่กับธุรกิจนั้นๆ ว่าจะมีวิธีการไหนที่ทำให้ลูกค้าประทับใจในสินค้าและบริการ ได้มากที่สุดเท่านั้นเอง ความต้องการติดลบ (Negative  Demand)  ลูกค้าหลีกเลี่ยงการซื้อสินค้าโดยอัตโนมัติ  อาจเป็นเพราะมีข่าวสารบางอย่างที่ลูกค้าได้รับในด้านที่ไม่ดีเกี่ยวกับแบรนด์สินค้า  จึงทำให้ลูกค้าเลิกใช้สินค้าตัวนั้นไปชั่วขณะจนกว่าจะมั่นใจในแบรนด์สินค้าตัวนั้นอีกครั้ง  ไม่เกิดความต้องการ  (Nonexistent  demand)  บางครั้งผู้บริโภคสามารถเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย  ซึ่งมีคุณสมบัติที่ไม่ต่างกันมากนักก็สามารถเลือกใช้ตัวใดตัวหนึ่งและเลิกใช้อีกตัวไปเลย  หรือสินค้าที่เพิ่งเกิดขึ้นมาใหม่ยังไม่เป็นที่รู้จักนักการตลาดก็ควรบอกสรรพคุณของผลิตภัณฑ์นั้นเพื่อที่จะได้มีคนหันมาใช้มากขึ้น ความต้องการแอบแฝง  (Latent  Demand)  ผู้บริโภคย่อมมีความต้องการสูง  อยากได้โน่น  นี่  นั่น  เพราะฉะนั้นก็เป็นหน้าที่ของนักการตลาดที่จะผลิตสินค้าให้ตรงกับโจทย์ความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด  เช่น …

เริ่มต้นทำธุรกิจควรจ้างบริษัททำบัญชีดีหรือไม่ ?

การทำระบบบัญชีในปัจจุบันได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เริ่มตั้งแต่ส่งเสริมการทำระบบบัญชีอย่างง่ายภายในครัวเรือนไปจนถึงการทำระบบบัญชีที่มีความซับซ้อนในธุรกิจใหญ่ๆ   ระบบบัญชีจะทำให้เจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบการทราบถึงแหล่งรายรับ รายจ่าย ที่ชัดเจนภายในกิจการของตน ทราบถึงฐานะของกิจการในขณะนั้นว่ามีกำไรหรือขาดทุน ควรจะมีการเพิ่มหรือลดต้นทุน ค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง เป็นต้น สำหรับผู้ประกอบการบางรายที่เป็นผู้ประกอบการใหม่ อาจจะประสบกับปัญหาทำระบบบัญชีไม่เป็นหรือไม่มีประสบการณ์เพียงพอทางด้านนี้ จึงเกิดเป็นประเด็นที่น่าคิดว่าควรจะจ้างบริษัทภายนอกมาทำบัญชีให้ดีหรือไม่ ? อะไรจะเข้ามาเป็นตัวชี้วัดว่ากิจการของเราควรจะจ้างบริษัททำบัญชี เข้ามาช่วยบริหารจัดการ เพื่อสามารถให้ผู้ประกอบการหรือเจ้าของกิจการนำไปเป็นแนวทางประกอบการพิจารณาดังนี้ ประเด็นแรก : ควรพิจารณาก่อนว่ากิจการของเราจัดตั้งขึ้นแบบใด เจ้าของคนเดียว หรือ แบบมีการร่วมหุ้น เพราะถ้าหากกิจการเป็นแบบเจ้าของคนเดียว ขนาดธุรกิจไม่ใหญ่มากเงินหมุนเวียนในระบบไม่เกินสองแสนบาท เป็นธุรกิจแบบซื้อมา ขายไป…