วิธีการเลือกโรงงานผลิตอาหารเสริม

การเลือกโรงงานผลิตอาหารเสริมถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากๆ สำหรับผู้ที่ต้องการผลิตอาหารเสริม     แบรนด์ตัวเองเพื่อออกจำหน่ายสู่ตลาด โดยโรงงานผลิตอาหารเสริมที่เราเลือกนั่นจะต้องมีความน่าเชื่อถือในหลายๆด้าน แล้วเราจะทราบได้อย่างไรกันว่าโรงงานผลิตอาหารเสริมที่มีอยู่ทั่วไปนั่นน่าเชื่อถือพอที่เราจะติดต่อเพื่อทำการผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่เราต้องการ วันนี้เราจะพูดคุยกันถึงการเลือกโรงงานผลิตอาหารเสริมอย่างไรให้น่าเชื่อถือกัน โรงงานผลิตอาหารเสริมในปัจจุบันนั่นมีมากมายหลายโรงงาน เนื่องจากความต้องการของตลาดประเภทนี้เพิ่มมากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น  ใครๆก็อย่างมีแบรนด์อาหารเสริมเป็นของตัวเองหรือแม้กระทั้งความต้องการการบริโภคอาหารเสริมที่เพิ่มขึ้น ทำให้มีโรงงานผลิตอาหารเสริมเพิ่มจำนวนขึ้นตามไปด้วย แล้วด้วยเหตุผลนี้เองการเลือกโรงงานอาหารเสริมจึงเป็นสิ่งสำคัญประการหนึ่ง…
View Post

แนวคิดทฤษฎีของ Philip Kotler เพื่อวัดระดับความพึงพอใจลูกค้า

ทฤษฎีทางการตลาด Philip  Kotler ถือเป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งที่สามารถจูงใจลูกค้าให้หันมาใช้บริการสินค้าให้ได้มากที่สุด แต่ก็ขึ้นอยู่กับธุรกิจนั้นๆ ว่าจะมีวิธีการไหนที่ทำให้ลูกค้าประทับใจในสินค้าและบริการ ได้มากที่สุดเท่านั้นเอง ความต้องการติดลบ (Negative  Demand)  ลูกค้าหลีกเลี่ยงการซื้อสินค้าโดยอัตโนมัติ  อาจเป็นเพราะมีข่าวสารบางอย่างที่ลูกค้าได้รับในด้านที่ไม่ดีเกี่ยวกับแบรนด์สินค้า …
View Post

เริ่มต้นทำธุรกิจควรจ้างบริษัททำบัญชีดีหรือไม่ ?

การทำระบบบัญชีในปัจจุบันได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เริ่มตั้งแต่ส่งเสริมการทำระบบบัญชีอย่างง่ายภายในครัวเรือนไปจนถึงการทำระบบบัญชีที่มีความซับซ้อนในธุรกิจใหญ่ๆ   ระบบบัญชีจะทำให้เจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบการทราบถึงแหล่งรายรับ รายจ่าย ที่ชัดเจนภายในกิจการของตน ทราบถึงฐานะของกิจการในขณะนั้นว่ามีกำไรหรือขาดทุน ควรจะมีการเพิ่มหรือลดต้นทุน ค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง เป็นต้น สำหรับผู้ประกอบการบางรายที่เป็นผู้ประกอบการใหม่ อาจจะประสบกับปัญหาทำระบบบัญชีไม่เป็นหรือไม่มีประสบการณ์เพียงพอทางด้านนี้ จึงเกิดเป็นประเด็นที่น่าคิดว่าควรจะจ้างบริษัทภายนอกมาทำบัญชีให้ดีหรือไม่…
View Post