ประเภทของสินเชื่อธุรกิจ ที่ควรรู้ CreationCzTeam

09

 

ทุกวันนี้ทุกคนต่างมีภาระ หน้าที่การทำงานกันมากขึ้น ซึ่งการทำงานของแต่ละคนก็แตกต่างกันไป บ้างก็ทำงานรับราชการ บ้างก็ทำงานเอกชน บริษัท ร้านค้า พนักงานทั่วไป ลูกจ้างรายวัน บ้างก็เป็นเจ้านายตัวเอง ค้าขาย หรือประกอบอาชีพอิสระ อื่นๆอีกมากมาย ตามที่ตนเองได้เรียนมา หรือตามที่ตนเองถนัดหรือทำตามความชอบส่วนตัว ซึ่งไม่ว่าจะเป็นงานแบบไหน ก็ต่างมีเป้าหมายคล้ายๆกันคือ ต้องการมีเงินเดือนที่เยอะ และมีสวัสดิการที่คุ้มครองจากการทำงาน หรือความมั่นคงหากได้ทำงานแล้วนั่นเอง

 

แต่หากลองมองให้ลึกเข้าไป การทำงานแต่ละอาชีพนั้นก็อาจจะมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน เนื่องจากมีความสะดวกสบายเข้ามาตอบสนองต่อความต้องการของเรามากยิ่งขึ้น ทุกคนจึงหันมาเป็นหนี้กันเพิ่มมากขึ้น ซึ่งหนี้สินนี้ก็เกิดจาการกู้ยืมเงิน หรือที่เรียกกันว่า การใช้เงินในอนาคต นั่นเอง ซึ่งหากเราจะทำธุรกรรมเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินแล้ว เราจะต้องมีการศึกษาสินเชื่อหรือประเภทของเงินที่เราจะกูให้เป็นอย่างดีเสียก่อน เพราะถ้าหากเรากู้โดยที่ไม่ศึกษาข้อมูล ก็จะทำให้เราเกิดหนี้สินเพิ่มขึ้น โดยที่เราไม่ทันตั้งตัวนั่นเอง
10

ประเภทของสินเชื่อธุรกิจ   ที่ควรรู้ ในปัจจุบันก็มีหลากหลายประเภท ซึ่งจะแบ่งตามวัตถุประสงค์ของผู้กู้เป็นส่วนใหญ่ เช่น แบ่งตามระยะเวลาที่ขอกู้ ก็จะแบ่งเป็นสินเชื่อ sme ระยะสั้น ที่ใช้ระยะเวลาในการกู้ไม่เกิน 1 ปี สินเชื่อระยะกลาง คือ การกู้ในระยะเวลาตั้งแต่ 1-5 ปี และสินเชื่อระยะยาว คือการกู้ ตั้งแต่ระยะเวลา 5 ปีขึ้นไป ซึ่งสินเชื่อประเภทนี้ก็จะดูตามวัตถุประสงค์หรือความต้องการของผู้กู้ ทำให้คิดดอกเบี้ยได้ง่าย ต่อไปเป็นการแบ่งตามลักษณะของผู้ขอสินเชื่อ คือ สินเชื่อส่วนบุคคล เช่นการกู้เพื่อการอุปโภค บริโภค ส่วนของสินเชื่อสำหรับนักธุรกิจ สินเชื่อนี้จะเกี่ยวข้องกับการลงทุนที่ใช้เงินจำนวนมาก เพื่อเป็นการหมุนเวียนเงินเพื่อใช้ในการทำธุรกิจ และสินเชื่อสำหรับรัฐบาล สินเชื่อส่วนนี้จะเกี่ยวข้องกับหน่วยงานของรัฐบาล ซึ่งรัฐจะต้องเข้ามามีบทบาทเพื่อจะใช้เป็นตั๋วในการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ ต่อไปเป็นสินเชื่อที่แบ่งตามวัตถุประสงค์ คือ สินเชื่อเพื่อการบริโภค จะเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันโดยตรง สินเชื่อเพื่อการลงทุน สินเชื่อประเภทนี้จะเกี่ยวข้องกับการบริการ โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ และสินเชื่อเพื่อพาณิชย์หรือสินเชื่อการค้าขาย จะเกี่ยวข้องการค้าขายหรือเพื่อการลงทุนกับห้างร้านซึ่งไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อประเภทไหนก็ตาม ผู้ที่จะกู้จะต้องศึกษาถึงรายละเอียดให้เป็นอย่างดีก่อนที่จะกู้ทุกครั้ง

11

 

 

You May Also Like

ประวัติขุนวิจิตรมาตรา (สง่า กาญจนาคพันธุ์)

ขุนวิจิตรมาต…

ประวัติพระเจนดุริยางค์ (ปิติ วาทยะกร) ผู้แต่งทำนองเพลงชาติไทย

พระเจนดุริยา…