Skip to content

CreationCz.com Posts

ประโยชน์ของการฝึกสมาธิ

การฝึกทำสมาธิถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเป็นอย่างมากต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจของเรา ทำให้เราได้เรียนรู้ตัวเองและมีสติมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะคิดทำสิ่งใดก็ตาม ซึ่งการทำสามาธินั้นไม่ใช่เรื่องยาก ทุกคนสามารถทำได้ง่าย ด้วยตัวเราเองที่บ้าน ไม่ต้องเสียเงินก็ทำสมาธิได้ ที่สำคัญทำให้เราเข้าถึงธรรมะได้ง่ายขึ้นจากการทำสมาธิที่หลายคนคิดว่าน่าเบื่อ หรืออาจไปฝึกสมาธิที่วัดหรือที่ใดก็ได้ตามที่เราต้องการ (ภาพจาก : http://www.readmii.com/wp-content/uploads/2015/03/meditation.jpg) ในความเป็นจริงแล้วนั้นการทำสมาธิเป็นเรื่องที่ไม่น่าเบื่อ หากแต่เราต้องลองเปิดใจด้วยตัวเราเอง ซึ่งหากใครที่ไม่เคยฝึกนั่งสมาธิ ในช่วงแรกที่ฝึกอาจจะจิตใจวกวนไม่อยู่กับเนื้อกับตัว ทำสมาธิไม่ได้นาน แต่ถ้าค่อยๆ ฝึกฝนกันไปทีละเล็กน้อย ก่อนนอนหรือในช่วงเวลาที่เรานั้นสะดวกก็นั่งสมาธิสัก 15-20 นาที ต่อวันก็ทำให้เรามีจิตใจที่สงบมากยิ่งขึ้น ประโยชน์ของการฝึกสมาธิ ทำให้จิตใจผ่องใส ใจเย็นมากขึ้นและมีความอดทน ทำให้เราคิดแต่ในสิ่งที่ดีในแง่บวก ไม่โมโหร้าย…

เริ่มต้นทำธุรกิจควรจ้างบริษัททำบัญชีดีหรือไม่ ?

การทำระบบบัญชีในปัจจุบันได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เริ่มตั้งแต่ส่งเสริมการทำระบบบัญชีอย่างง่ายภายในครัวเรือนไปจนถึงการทำระบบบัญชีที่มีความซับซ้อนในธุรกิจใหญ่ๆ   ระบบบัญชีจะทำให้เจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบการทราบถึงแหล่งรายรับ รายจ่าย ที่ชัดเจนภายในกิจการของตน ทราบถึงฐานะของกิจการในขณะนั้นว่ามีกำไรหรือขาดทุน ควรจะมีการเพิ่มหรือลดต้นทุน ค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง เป็นต้น สำหรับผู้ประกอบการบางรายที่เป็นผู้ประกอบการใหม่ อาจจะประสบกับปัญหาทำระบบบัญชีไม่เป็นหรือไม่มีประสบการณ์เพียงพอทางด้านนี้ จึงเกิดเป็นประเด็นที่น่าคิดว่าควรจะจ้างบริษัทภายนอกมาทำบัญชีให้ดีหรือไม่ ? อะไรจะเข้ามาเป็นตัวชี้วัดว่ากิจการของเราควรจะจ้างบริษัททำบัญชี เข้ามาช่วยบริหารจัดการ เพื่อสามารถให้ผู้ประกอบการหรือเจ้าของกิจการนำไปเป็นแนวทางประกอบการพิจารณาดังนี้ ประเด็นแรก : ควรพิจารณาก่อนว่ากิจการของเราจัดตั้งขึ้นแบบใด เจ้าของคนเดียว หรือ แบบมีการร่วมหุ้น เพราะถ้าหากกิจการเป็นแบบเจ้าของคนเดียว ขนาดธุรกิจไม่ใหญ่มากเงินหมุนเวียนในระบบไม่เกินสองแสนบาท เป็นธุรกิจแบบซื้อมา ขายไป…

มหาวิทยาลัยนเรศวร (Naresuan University)

มหาวิทยาลัยนเรศวร ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 ตั้งอยู่ในจังหวัดพิษณุโลก (เป็นมหาวิทยาลัยของภาครัฐ) แต่เดิมนั้นเป็นวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ต่อมาได้มีการยกฐานะขึ้นจากวิทยาเขตเป็นมหาวิทยาลัยภายใต้ชื่อ มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งเป็นชื่อที่ได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เพื่อสดุดีและเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช วีรกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา เนื่องด้วยพระองค์ประสูติที่เมืองพิษณุโลก และทรงเคยดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระมหาอุปราชครองเมืองพิษณุโลกมาก่อน ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาคภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางตอนบนของประเทศไทย โดยมีการเรียนการสอนครอบคลุมครบทุกสาขาวิชาทั้งสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมทุกระดับการศึกษาทั้งสิ้น 184 หลักสูตร มีจำนวนนิสิตประมาณ 22,200 คน…

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalongkorn University)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalongkorn University) เป็นมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2442 มีจุดเริ่มต้นของการก่อตั้งจากโรงเรียนสำหรับฝึกหัดวิชาข้าราชการฝ่ายพลเรือน โดยมีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งขึ้น พร้อมทั้งพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญ พระเกี้ยว เพื่อใช้สำหรับเป็นเครื่องหมายประจำโรงเรียน และโรงเรียนได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นลำดับ ต่อมาทรงเห็นว่าควรขยายกิจการให้กว้างขวางตามพระราชประสงค์เพื่อให้เป็นพระบรมราชานุสาวรีย์อันยิ่งใหญ่และถาวรในสมเด็จพระบรมชนกาธิราช พระองค์จึงได้พระราชทานเงินทุนที่เหลือจากการที่ราษฎรได้เรี่ยไรเพื่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบรมรูปทรงม้าจำนวนเก้าแสนกว่าบาทให้ใช้เพื่อสร้างอาคารเรียนและเป็นตึกบัญชาการบนที่ดินของพระคลังข้างที่จำนวน 1,309 ไร่ ซึ่งอยู่ที่อำเภอปทุมวัน และเงินที่เหลือจากการสร้างก็ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้เพื่อกิจการของโรงเรียนต่อไป ทั้งนี้ได้พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณเสด็จพระราชดำเนินและ ทรงวางศิลาพระฤกษ์ในการสร้างอาคารดังกล่าวเมื่อ 3 มกราคม พ.ศ.…