แนวคิดทฤษฎีของ Philip Kotler เพื่อวัดระดับความพึงพอใจลูกค้า

ทฤษฎีทางการตลาด Philip  Kotler ถือเป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งที่สามารถจูงใจลูกค้าให้หันมาใช้บริการสินค้าให้ได้มากที่สุด แต่ก็ขึ้นอยู่กับธุรกิจนั้นๆ ว่าจะมีวิธีการไหนที่ทำให้ลูกค้าประทับใจในสินค้าและบริการ ได้มากที่สุดเท่านั้นเอง ความต้องการติดลบ (Negative  Demand)  ลูกค้าหลีกเลี่ยงการซื้อสินค้าโดยอัตโนมัติ  อาจเป็นเพราะมีข่าวสารบางอย่างที่ลูกค้าได้รับในด้านที่ไม่ดีเกี่ยวกับแบรนด์สินค้า …
View Post