Skip to content

ป้ายกำกับ: ชีพจร

กลไกการเต้นของหัวใจ

หัวใจ  มีหน้าที่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกาย  โดยการรับเลือดดำเข้าห้องบนขวาแล้วส่งไปยังห้องล่างซ้าย  จากนั้นห้องล่างซ้ายส่งเลือดดำที่มีคาร์บอนไดออกไซ์จำนวนมากไปฝอกให้เป็นเลือดแดงที่ปอด  แล้วปอดส่งกลับมาที่หัวใจห้องบนซ้ายผ่านเส้นเลือดเอออร์ตา  จากนั้นหัวใจห้องบนซ้ายก็ส่งเลือดแดงไปยังห้องล่างซ้าย  เพื่อนำไปล่อเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกาย  ในแต่ละครั้งที่หัวใจส่งเลือดไปยังแต่ละห้องจะอาศัยการบีบตัวของหัวใจหรือการบีบตัวของกล้ามเนื้อที่สัมพันธ์กับการทำงานของลิ้นหัวใจ โดยลิ้นหัวใจจะมีกลุ่มเนื้อเยื้อพิเศษที่คอยสร้างคลื่นไฟฟ้าควบคุมการเต้นหัวใจ  ซึ่งคลื่นไฟฟ้านี้อยู่ที่หัวใจห้องบนขวา กลุ่มคลื่นไฟฟ้าเหล่านี้เรียกว่า “ตัวคุมจังหวะของหัวใจ”  (Pacemaker) หรือเอสเอโหนด (SA node: Sinoatrial) ตัวคุมจังหวะของหัวใจ ก็จะส่งคลื่นไฟฟ้าไปยังหัวใจห้องบนขวาและหัวใจห้องบนซ้ายผ่านเนื้อเยื้อพิเศษเล็กๆ เรียกว่า เอวีโหนด (AV node: Atrioventricular node) โดยที่ตัวเอวีดหนดเป็นตัวชะลอให้ส่งคลื่นไฟฟ้าช้าลงเพื่อให้เลือดไหลเข้ามาให้เต็มก่อน…