ความหมายของคำว่า “กตัญญูกตเวที”

ความกตัญญูกตเวที นั้นเป็นเรื่องที่สำคัญ ถือเป็นหลักจริยธรรมในจิตใจของเราที่จะต้องมีอยู่ตลอดเวลา เพราะมันเป็นเครื่องบ่งบอกถึงความดีอีกแบบหนึ่งได้ และถือเป็นการตอบแทนผู้มีพระคุณต่อเราโดยการกตัญญูต่อท่าน สิ่งที่สำคัญคือคุณพ่อ คุณแม่ ท่านเปรียบเหมือนพระประจำตัวเราที่คอยชุบเลี้ยงเรามาตั้งแต่เด็กด้วยความรัก คอยสั่งสอนแต่สิ่งที่ดีให้เราเติบโตมาเป็นคนดี กตัญญู หมายถึง บุคคลผู้รู้คุณของคนอื่น…
View Post