เนื้อเพลง สรรเสริญพระบารมี (ฉบับปัจจุบัน) CreationCz.com

บทร้องนี้ คือ บทร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีที่ใช้ในปัจจุบัน คำร้องโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจิตรเจริญ กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ทรงพระราชนิพนธ์และทรงพระนิพนธ์

ข้าวรพุทธเจ้า         เอามโนและศิระกราน
นบพระภูมิบาล         บุญดิเรก (บุน-ยะ-ดิ-เหฺรก)
เอกบรมจักริน (เอก-บอ-รม-มะ-จัก-กฺริน)         พระสยามินทร์
พระยศยิ่งยง (พฺระ-ยด-สะ-ยิ่ง-ยง)         เย็นศิระเพราะพระบริบาล
ผลพระคุณ ธ รักษา         ปวงประชาเป็นสุขศานต์ (ปวง-ปฺระ-ชา-เป็น-สุก-ขะ-สาน)
ขอบันดาล         ธ ประสงค์ใด
จงสฤษดิ์ดัง         หวังวรหฤทัย
ดุจถวายชัย (ดุด-จะ-ถะ-หฺวาย-ไช)         ชโย

You May Also Like

เพลงชาติไทย

ประวัติเพลงช…

ประวัติเทศกาลลอยกระทง พร้อมเพลงรำวงวันลอยกระทง [มีเนื้อเพลง]

รำวงวันลอยกร…

เพลงชาติไทยภาษาอังกฤษ

เพลงชาติไทย …