จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalongkorn University) CreationCz.com

chula-logoจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalongkorn University) เป็นมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2442 มีจุดเริ่มต้นของการก่อตั้งจากโรงเรียนสำหรับฝึกหัดวิชาข้าราชการฝ่ายพลเรือน โดยมีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งขึ้น พร้อมทั้งพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญ พระเกี้ยว เพื่อใช้สำหรับเป็นเครื่องหมายประจำโรงเรียน และโรงเรียนได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นลำดับ

ต่อมาทรงเห็นว่าควรขยายกิจการให้กว้างขวางตามพระราชประสงค์เพื่อให้เป็นพระบรมราชานุสาวรีย์อันยิ่งใหญ่และถาวรในสมเด็จพระบรมชนกาธิราช พระองค์จึงได้พระราชทานเงินทุนที่เหลือจากการที่ราษฎรได้เรี่ยไรเพื่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบรมรูปทรงม้าจำนวนเก้าแสนกว่าบาทให้ใช้เพื่อสร้างอาคารเรียนและเป็นตึกบัญชาการบนที่ดินของพระคลังข้างที่จำนวน 1,309 ไร่ ซึ่งอยู่ที่อำเภอปทุมวัน และเงินที่เหลือจากการสร้างก็ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้เพื่อกิจการของโรงเรียนต่อไป ทั้งนี้ได้พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณเสด็จพระราชดำเนินและ ทรงวางศิลาพระฤกษ์ในการสร้างอาคารดังกล่าวเมื่อ 3 มกราคม พ.ศ. 2458

จนกระทั่งเมื่อ 26 มีนาคม พ.ศ. 2459 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงประดิษฐานขึ้นเป็นมหาวิทยาลัย และพระราชทานนามว่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นพระบรมราชานุสาวรีย์เฉลิมพระเกียรติแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระบรมชนกนาถของพระองค์

หลังจากนั้น ในช่วงระหว่าง พ.ศ. ๒๔๙๑ – ๒๕๐๓ เป็นระยะเวลาของการขยายการจัดการศึกษาออกไปในศาสตร์และศิลปวิทยาการต่างๆ โดยเน้นระดับปริญญาตรีเป็นหลัก และตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๔ จนถึงปัจจุบัน เป็นช่วงเวลาของการขยายการศึกษาระดับปริญญาตรีเพิ่มขึ้น และเริ่มพัฒนาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาส่งเสริมการค้นคว้า วิจัย การอนุรักษ์และสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมและการบริการทางวิชาการให้แก่สังคม มีการจัดตั้งสถาบันวิจัยสถาบันบริการ และศูนย์ เพื่อให้จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัยและพัฒนาตนเองให้ดีที่สุดเท่าที่จะ ทำได้ทุกวิถีทาง ให้สมกับเป็นพระบรมราชานุสาวรีย์ของสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงพระปิยมหาราชของ พสกนิกรชาวไทยตลอดไป

ปัจจุบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกอบไปด้วย 19 คณะวิชา 1 สำนักวิชา ครอบคลุมทั้งสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ และมีหน่วยงานประเภท วิทยาลัย 3 แห่ง บัณฑิตวิทยาลัย 1 แห่ง สถาบัน 14 แห่ง และสถาบันสมทบอีก 2 สถาบัน จำนวนหลักสูตรรวมทั้งสิ้น 506 หลักสูตร ประกอบด้วย ระดับปริญญาตรี 113 หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา 393 หลักสูตร ในจำนวนนี้เป็นหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาษาอังกฤษ 87 หลักสูตร เพื่อสนองวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยในการเป็นเลิศด้านการวิจัย ผลิตบัณฑิตที่เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของประเทศและของโลก เป็นมหาวิทยาลัยอันเป็นที่พึ่งพาทางวิชาการของประชาชน สังคมและประเทศ และนอกจากนี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นั้นยังเป็น มหาวิทยาลัยแห่งแรก ที่ใช้คำว่า นิสิต เรียกผู้เข้าศึกษาในสังกัดของสถาบันที่แปลว่า ผู้อาศัย สำหรับใช้ในการเรียกผู้เข้าศึกษาอีกด้วย

ช่องทางการติดต่อมหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์: +662-215-0871-3
โทรสาร: +662-215-4804

ติดต่อสื่อสารองค์กร

กลุ่มภารกิจสารนิเทศ ศูนย์สื่อสารองค์กร
ชั้น 1 อาคารจามจุรี 2
โทรศัพท์ 02-218-3364-5
โทรสาร +662-215-4804, +662-218-4804
อีเมล [email protected]

กลุ่มภารกิจงานสื่อสารนานาชาติ (CICC) ศูนย์สื่อสารองค์กร
ชั้น 1 อาคารจามจุรี 1
โทรศัพท์ +662-218-3280
โทรสาร +662-218-3281
อีเมล [email protected]

ติดต่อกิจการต่างประเทศ

สำนักบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ (Office of International Affairs)
ชั้น 1 อาคารจามจุรี 1
โทรศัพท์ +662-218-3331-5
โทรสาร +662-216-1299
อีเมล [email protected]

แหล่งที่มาของข้อมูล

You May Also Like