มหาวิทยาลัยนเรศวร (Naresuan University)

มหาวิทยาลัยนเรศวร ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 ตั้งอยู่ในจังหวัดพิษณุโลก (เป็นมหาวิทยาลัยของภาครัฐ) แต่เดิมนั้นเป็นวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ต่อมาได้มีการยกฐานะขึ้นจากวิทยาเขตเป็นมหาวิทยาลัยภายใต้ชื่อ มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งเป็นชื่อที่ได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช…
View Post

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalongkorn University)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalongkorn University) เป็นมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2442 มีจุดเริ่มต้นของการก่อตั้งจากโรงเรียนสำหรับฝึกหัดวิชาข้าราชการฝ่ายพลเรือน โดยมีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ…
View Post