เริ่มต้นทำธุรกิจควรจ้างบริษัททำบัญชีดีหรือไม่ ? CreationCz.com

การทำระบบบัญชีในปัจจุบันได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เริ่มตั้งแต่ส่งเสริมการทำระบบบัญชีอย่างง่ายภายในครัวเรือนไปจนถึงการทำระบบบัญชีที่มีความซับซ้อนในธุรกิจใหญ่ๆ   ระบบบัญชีจะทำให้เจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบการทราบถึงแหล่งรายรับ รายจ่าย ที่ชัดเจนภายในกิจการของตน ทราบถึงฐานะของกิจการในขณะนั้นว่ามีกำไรหรือขาดทุน ควรจะมีการเพิ่มหรือลดต้นทุน ค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง เป็นต้น

สำหรับผู้ประกอบการบางรายที่เป็นผู้ประกอบการใหม่ อาจจะประสบกับปัญหาทำระบบบัญชีไม่เป็นหรือไม่มีประสบการณ์เพียงพอทางด้านนี้ จึงเกิดเป็นประเด็นที่น่าคิดว่าควรจะจ้างบริษัทภายนอกมาทำบัญชีให้ดีหรือไม่ ? อะไรจะเข้ามาเป็นตัวชี้วัดว่ากิจการของเราควรจะจ้างบริษัททำบัญชี เข้ามาช่วยบริหารจัดการ เพื่อสามารถให้ผู้ประกอบการหรือเจ้าของกิจการนำไปเป็นแนวทางประกอบการพิจารณาดังนี้

accounting

  • ประเด็นแรก : ควรพิจารณาก่อนว่ากิจการของเราจัดตั้งขึ้นแบบใด เจ้าของคนเดียว หรือ แบบมีการร่วมหุ้น เพราะถ้าหากกิจการเป็นแบบเจ้าของคนเดียว ขนาดธุรกิจไม่ใหญ่มากเงินหมุนเวียนในระบบไม่เกินสองแสนบาท เป็นธุรกิจแบบซื้อมา ขายไป ไม่ยุ่งยากซับซ้อนก็ไม่มีจำเป็นต้องจากบริษัททำบัญชีเข้ามาช่วย เพราะเจ้าของกิจการสามารถทำเองได้ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการจ้างบริษัทบัญชีอีกด้วย
  • ประเด็นที่สอง : หากกิจการมีขนาดใหญ่และมีแนวโน้มการเจริญเติบโตที่สูงขึ้นในอนาคตแนะนำให้จ้างบริษัททำบัญชีเข้ามาช่วยบริหารจัดการ เพราะนักบัญชีเหล่านั้นจะมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ สามารถช่วยวางแผนทางการเงิน รองรับกับอัตราการเจริญเติบโตของธุรกิจที่จะขยายตัวในอนาคตได้ดี ถ้าหากธุรกิจมีการวางแผนที่ดี มีผู้ช่วยที่มีความสามารถเข้ามาช่วยบริหารจัดการ เชื่อแน่ว่ากิจการของท่านจะสร้างผลกำไรที่คุ้มค่าและเป็นกิจการที่มีความน่าเชื่อถือต่อบุคคลภายนอกย่างแน่นอน
You May Also Like

แนวคิดทฤษฎีของ Philip Kotler เพื่อวัดระดับความพึงพอใจลูกค้า

ทฤษฎีทางการต…