ความหมายของคำว่า “กตัญญูกตเวที” CreationCz.com

ความกตัญญูกตเวที นั้นเป็นเรื่องที่สำคัญ ถือเป็นหลักจริยธรรมในจิตใจของเราที่จะต้องมีอยู่ตลอดเวลา เพราะมันเป็นเครื่องบ่งบอกถึงความดีอีกแบบหนึ่งได้ และถือเป็นการตอบแทนผู้มีพระคุณต่อเราโดยการกตัญญูต่อท่าน สิ่งที่สำคัญคือคุณพ่อ คุณแม่ ท่านเปรียบเหมือนพระประจำตัวเราที่คอยชุบเลี้ยงเรามาตั้งแต่เด็กด้วยความรัก คอยสั่งสอนแต่สิ่งที่ดีให้เราเติบโตมาเป็นคนดี

ครอบครัว

กตัญญู หมายถึง บุคคลผู้รู้คุณของคนอื่น ส่วนคำว่า กตเวที หมายถึง บุคคลที่ตอบแทนผู้มีคุณแก่ตน ดังนั้น คำว่า กตัญญูกตเวที จึงหมายถึง บุคคลผู้รู้คุณที่คนอื่นกระทำแล้วและทำตอบแทน  อีกทั้งยังทำให้เรามีจิตใจที่เมตตาหากเรารู้จักกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ เราต้องนึกเสมอว่าเรามีทุกวันนี้ สำเร็จทุกวันนี้ได้ก็เพราะใคร คุณพ่อคุณแม่ ครูบาอาจารย์ ท่านผู้ใหญ่ หรือแม้แต่เพื่อนที่มีความจริงใจมีแต่ความดีให้กัน

women-girl

ความกตัญญูกตเวที นั้นทำไม่ยาก มันออกมาจากใจที่มีจิตสำนึกของเรา เราต้องไม่ควรทำให้ผู้มีพระคุณของเราต้องไม่สบายใจ ไม่ว่าจะเป็นนินทาว่าร้าย ใส่ความ ดื้อรั้น ฯลฯ หรือดูถูกดูหมิ่นผู้มีพระคุณแต่อย่างไร เพราะจะทำให้เขาเสียความรู้สึกและจะไม่เมตตาช่วยเหลือเราอีกต่อไป ทำให้เรามีภาพลักษณ์ที่เป็นเด็กก้าวร้าว เกเร ไม่น่าคบหา เป็นปัญหาต่อสังคมได้

พวงมาลัย

เพราะฉะนั้นความกตัญญูกตเวทีทำได้ไม่อยาก ขอเพียงมีจิตใจที่บริสุทธิ์และจริงใจ สร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้แก่ท่านเหล่านั้นบ้าง ตามสมควรแก่ความสามารถและโอกาสอำนวย และที่สำคัญควรมีจิตใจที่เมตตาอารี คอยช่วยเหลือผู้อื่นเหมือนที่ผู้อื่นคอยช่วยเหลือเรา แล้วผลบุญนั้นจะส่งผลดีให้แก่เราไม่วันนี้ก็วันข้างหน้า

You May Also Like

ประวัติขุนวิจิตรมาตรา (สง่า กาญจนาคพันธุ์)

ขุนวิจิตรมาต…

ประวัติพระเจนดุริยางค์ (ปิติ วาทยะกร) ผู้แต่งทำนองเพลงชาติไทย

พระเจนดุริยา…