ธงสัญลักษณ์ 10 ประเทศ ในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) CreationCz.com

ในช่วงต้นปี 2016 (พ.ศ. 2559) ที่ผ่านมาได้มีการเปิดเขตการค้าเสรีจากการรวมกลุ่มกันของ 10 ประเทศที่ได้มีข้อตกลงร่วมกันเป็นกลุ่มประชาคมอาเซียน (AEC) จำนวน 10 ประเทศ อาทิเช่น ความร่วมมือในข้อตกลงกันในด้านสินค้าและบริการ / การร่วมมือกันในด้านการเงินและการลงทุน รวมไปถึงตลาดแรงงานต่างๆ กันอย่างเสรี เพื่อความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจ และเพื่อคานอำนาจกับกลุ่มประเทศในภูมิภาคเดียวกันอย่างประเทศจีน หรือประเทศญี่ปุ่น ที่มีความโดดเด่นนั้นเอง

flag-aec

ประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) นั้น มีสัญลักษณ์คือ ต้นข้าวหรือรวงข้าวสีเหลืองจำนวน 10 ต้น มัดรวมกันไว้ ที่สื่อความหมายถึงประเทศสมาชิกนั้นได้มีการรวมกันเป็นหนึ่งเดียว เพื่อมิตรภาพและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน โดยประกอบไปด้วยกลุ่มประเทศหลักในภูมิภาคเดียวกัน จำนวน 10 ประเทศซึ่งมีธงสัญลักษณ์ของแต่ละประเทศ ดังนี้

บรูไน (บรูไน ดารุสซาลาม)
ธงชาติบรูไน

กัมพูชา (ราชอาณาจักรกัมพูชา)
ธงชาติกัมพูชา

อินโดนีเซีย (สาธารณรัฐอินโดนีเซีย)
ธงชาติอินโดนีเซีย

ลาว (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว)
ธงชาติลาว

มาเลเซีย (มาเลเซีย)
ธงชาติมาเลเซีย

พม่า (สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า)
ธงชาติพม่า

ฟิลิปปินส์ (สาธารณรัฐฟิลิปปินส์)
ธงชาติฟิลิปปินส์

สิงค์โปร์ (สาธารณรัฐสิงคโปร์)
ธงชาติสิงคโปร์

ไทย (ราชอาณาจักรไทย)
ธงชาติไทย

เวียดนาม (สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม)
ธงชาติเวียดนาม

ซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือ 10 ประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน (AEC) รวมถึงไทยและธงสัญลักษณ์ของประเทศต่างๆ 10 ประเทศ ที่ได้ลงนามความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ฯลฯ อื่นๆ กันภายในภูมิภาคีและข้อตกลงต่างๆ ร่วมกัน และแน่นอนว่าการร่วมมือกันในครั้งนี้ของ 10 กลุ่มประเทศสมาชิก จะช่วยในเรื่องการค้าขายระหว่างประเทศได้ดียิ่งขึ้นอย่างแน่นอน

You May Also Like

ประวัติขุนวิจิตรมาตรา (สง่า กาญจนาคพันธุ์)

ขุนวิจิตรมาต…

ประวัติพระเจนดุริยางค์ (ปิติ วาทยะกร) ผู้แต่งทำนองเพลงชาติไทย

พระเจนดุริยา…